Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

RSS

A family of XML dialects for Web syndication used by (among other things) news websites and weblogs. The abbreviation is used to refer to the following standards:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Join Email Marketing Buzz.