Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Import

One of the features that enable you to add subscribers to your subscribers list. It can be found under » Contacts » Import Contacts. Thanks to our Import Wizard you can easily move your current subscribers’ lists to GetResponse.

Join Email Marketing Buzz.