Các trường chấp thuận

Tổ chức khoa học việc quản lý chấp thuận

Một công cụ quản lý chấp thuận được tích hợp toàn diện nhằm đảm bảo việc tuân thủ GDPR suôn sẻ và minh bạch quy trình cho phép gửi email.

Minh bạch hóa
quản lý chấp thuận.

Trong thời đại của GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu), bạn không còn có thể duy trì sự mập mờ về trạng thái chấp thuận của các liên lạc của mình.

Bằng cách tự trang bị các trường chấp thuận của GetResponse, bạn sẽ cho phép các liên lạc của mình chấp thuận khi đăng ký và có nhật ký chi tiết liên quan tới từng trường chấp thuận bạn cần quản lý.

Hãy khiến sự chấp thuận trở thành một phần trực giác của quy trình đăng ký.

Tạo và quản lý
nhiều trường chấp thuận.

Kể cả nếu doanh nghiệp hay các liên lạc của bạn hiện không bị ảnh hưởng bởi GDPR, việc có được sự chấp thuận từ các liên lạc và minh bạch trong cách thức bạn định sử dụng dữ liệu của họ cũng là cách thực hành an toàn và đáng tin cậy.

Với các trường chấp thuận của GetResponse, bạn sẽ thêm vào toàn bộ mô tả của chấp thuận mà liên lạc của bạn sẽ có thể xem xét và gửi đi khi tham gia danh bạ từ một biểu mẫu trên trang, trang đích hoặc hội thảo trên web của bạn.

Tìm hiểu thêm về chấp thuận theo GDPR
Tạo và quản lý nhiều trường chấp thuận. Tạo và quản lý nhiều trường chấp thuận.

Vui lòng lưu ý rằng ví dụ về mô tả và tên trường chấp thuận ở trên nên được điền với dữ liệu tương ứng phù hợp với các hoạt động xử lý dữ liệu bạn định thực hiện và không nên được dùng làm mẫu để sử dụng cho hoạt động thực tế của bạn.

Phân đoạn và phản ứng
tự động dựa
trên trạng thái chấp thuận.

Tìm và lưu các nhóm liên lạc dựa trên trường chấp thuận cụ thể và trạng thái chấp thuận của một liên lạc. Dễ dàng phân biệt giữa các liên lạc đã chấp thuận một hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể hoặc chưa được gửi yêu cầu chấp thuận phù hợp.

Phân đoạn và phản ứng tự động dựa trên trạng thái chấp thuận.

Hãy khiến sự chấp thuận trở thành một phần trực giác của quy trình đăng ký.

Thêm các trường chấp thuận thích hợp vào biểu mẫu đăng ký, trang đích và biểu mẫu đăng ký hội thảo trên web của bạn. Khách hàng tiềm năng sẽ có thể xem lại các chính sách của bạn và chấp thuận khi đăng ký.

Khách truy cập trang đích cũng nên có cơ hội xem xét và chấp thuận khi đăng ký từ một biểu mẫu trên trang của bạn.

Hãy khiến sự chấp thuận trở thành một phần trực giác của quy trình đăng ký.

Trang này chỉ để cung cấp thông tin. Vui lòng không coi đây là sự thay thế quan điểm pháp lý chuyên nghiệp. Hãy luôn tham khảo ý kiến luật sư hay các chuyên gia về bảo vệ dữ liệu khác trong tổ chức của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, GetResponse sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có tại đây.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?